• (0235) 3811657
  • (0235) 3810765
  • qtgqnam2005@gmail.com

Thư viện

Nguyên tắc và quy trình thẩm định giá bất động sản

Ngoài các nguyên tắc thẩm định giá áp dụng theo Tiêu chuẩn Việt Nam số 06 ban hành kèm theo Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC ngày 01/11/2005 của Bộ Tài chính thì nguyên tắc thẩm định giá bất dộng sản còn có những nguyên tắc sau: - Nguyên tắc phù hợp - Nguyên tắc sinh lợi của đất...

Thẩm định giá và vai trò của thẩm định giá

Trong kinh tế thị trường, hoạt động định giá và thẩm định giá tài sản là những hoạt động khách quan, quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên tham gia quan hệ tài sản, của tổ chức, cá nhân kinh doanh, của người tiêu dùng, bảo đảm trật tự xã hội và lợi ích công cộng, các quan hệ xã hội.

Quy trình Thẩm định giá trong Thẩm định giá Doanh Nghiệp

Quy trình áp dụng cụ thể đổi với thẩm định giá trị doanh nghiệp Nhìn chung, quy trình thẩm định giá doanh nghiệp tương tự như quy trình thẩm định giá các tài sán khác, nội dung cụ thể của các bước cân được điều chinh phù hợp với việc thẩm định giá doanh nghiệp.